Ordbok i dataspråk

 

A
ADC: Analog to Digital Converter. Enhet som omformer analog lyd til digital. (Se også DAC eller D/A.)

ADSL og xDSL ADSL: står for Assymetrical Digital Subscriber Line og er en ny teknologi som kan transportere data i høy hastighet over vanlige telefonkabler av kobber. xDSL står for andre teknologier som RADSL.

A/D konvertering: Konvertering av analogt signal til digitalt signal.

ADPCM: Adaptive Delta Pulse Code Modulation. Metode for å komprimere lyd ekstra mye. Denne metoden forringer lydkvaliteten.

Asynkron: Dataoverføring. Sender og mottaker er ikke tidssynkroninsert.

ATM: Asynchronous Transfer Mode. En overføringsmetode for høyhastighetsnett hvor data deles opp i mindre pakker med fast størrelse. Benyttes gjerne som ryggrad (backbone) i større nettverk. Hastigheter i ATM er fra 25 til 622 megabits per sekund.

Analog lyd: Vanlig lyd som tale, musikk osv. Blir frembrakt ved hjelp av pulserende lydbølger. (Se også digital lyd.)

Analog video: Vanlige videosignal. (Se også digital video.)

Aliasing: Dårlig bildekvalitet på grunn av begrenset oppløsning i pixelbasert (punktoppbygd) bilde. Kanter eller trappetrinn viser seg fremfor alt i diagonale linjer.

ANSI: Forkortelse for Americal Standard Code for Information Inter-change. Det anvender 7 bit til å representere alfabetet bokstaver, tall og tegn. ASCII anvender til tider 8 bit (tilsvarende til en byte) og ser bort fra den første bit.

Anti-aliasing: Utgjevning av taggete kanter i pixelbaserte bilder gjennom å skape en gradvis overgang mellom fager.

Alpha kanal: 8bit's informasjon som visse bildebehandlingsprogram bruker for å identifisere deler av bildet for bruk av filter og spesialeffekter.

Archie: Et program som brukes til å lete etter filer etter filnavn på ftp-servere.

AVK: Automatisk Volum Kontroll. Funksjon på lydkort som regulerer volum på lydopptak automatisk.

AVI: Audio Video Interleaved. Windowsformat for lagring og bruk av videofiler med lyd.

B
Buffer: (Se databuffer.)

Bildeforhold: Forholdet mellom bredde og høyde i et bilde eller et grafisk objekt. Samme bildeforhold innebærer at endringer av en verdi umiddelbart resulterer i endringer av den andre verdien.

Bitmap: Et format for punktgrafikk. Filformat som for eksempel BMP, DIB, TIF, GIF og PCX. Et punkt utgjør en bit. bit: informasjonsenheten i digitale systemer. Representerer 1 eller 0. Satt i kombinasjon utgjør de en datakode som igjen blir tolket av maskinen til for eksempel et tall eller en bokstav.

Bit og bilder: Desto flere bit desto flere farger i bildet, men flere bit krever også større plass for lagring.
Eksempel:
1 bit. Hver pixel er enten svart eller hvit.
8 bit. Hver pixel er en av 256 farger eller gråtoner.
10 bit. Hver pixel er en 1024 farger eller gråtoner.
16 bit. Hver pixel er en av 65536 farger
24 bit. Hver pixel er en av 16,7 millioner farger.
30 bit. Hver pixel er en av hver 1074 milliarder farger

Bps Bits per sekund: Angir overføringshastighet av digitale signaler.

Brightness: Grad av lysstyrke. Kalles også Luminans.

B-ISDN: Bredbånds ISDN. (se ISDN)

BLOB: Binary Large OBject.

Browser: Nettleser. Ofte brukt synonym for det klientsoftware, som gjør det mulig å lese hypertekst.

Byte: 1 byte = 8 bit. 1 Byte kan representere ett tegn, eller et tall mellom 0 og 256.

Båndbredde: Overføringskapasitet. Den maksimale datastrøm pr. tidsenhet i et datasystem.

C
Caddy: CD-ROM-holder som sikrer stabil avlesning. Man legger CD-ROM-platen i denne før man setter den inn i spilleren.

CAV: Constant Angular Velocity. Konstant platerotasjon. (Se også CLV.)

CCD: Charge Coupled Device. Bildesensor i videokamera.

CCITT: Forkortelse for Comité Consultatif International Télé-graphique et Téléphonique. Teleorganinsasjonenes internasjonale standardiseringsorganisasjon. Opprettet av de FN.CCITT fastsetter verdensomspenende kommunikasjonsstandarder. De fleste handler om e-mail, modem og fax.

CCS: Continuous Composite Servo. Fysisk format for magnetoptiske lagringsenheter.

CD: Compact Disc.

CD-DA: Compact Disc Digital Audio. Format for vanlig musikk-CD.

CD+G: Compact Disc + Graphics. Standard for å legge til bilder og grafikk på vanlige CD-plater.

CD-I: Compact Disc Interactiv. (Se kapittel om interaktivitet.)

CD-ROM: Compact Disc Read Only Memory. (Se også WORM.)

CD-TV: Commodore Dynamic Total Vision.

CDV: Compact Disc Video.

Centrex Tjeneste: Gir sentralbordfunksjoner i vanlig telenett. Krever at alle tilknytninger er til samme teleoperatør.

CLUT: Colour Look Up Table. Brukes for å sammenligne og hente farger.

CLV: Constant Linear Velocity: Lesehodet over en roterende optisk lagringsenhet passerer over en konstant sporlengde pr sekund. Enhetens rotasjonshastighet varierer med hvor lesehodet arbeider. (Se også CAV)

CIRC: Cross Interleaved Reed-Solomon Code. Feilkorrigeringsteknikk brukt på optiske lagringsenheter. (Se også Feilkorrigeringskode.)

Chromakey: Gjennom å gjøre en farge transparent , med filter eller maskinhjelp, kan en film vises gjennom valgte deler av en annen. For eksempel ved visning av værmelding der verten vises oppå et annet bilde.

Chrominance: Fargeverdien for et vist punkt i et bilde.

Clip: Bilde av en fil, eller annen data som plasseres på en video timeline for redigering.

Composite: Format for innkoding av videosignal der hele signalet er samlet i en kode.

Composite video: Bildeinformasjon med farge og synkronisering ligger i et eneste signal. Brukes i VHS og Video8 signaler.

CMYK: En fargemodell der hver farge består av ulike mengder cyan, magenta, gult og svart. Brukes ved trykking.

CSCW: Computer Supported Cooperative Work. Datastøttet Samarbeid.

CLI Caller Line Identification: - nummervisning.

CD-XA: Compact Disk Extended Architecture. Standard for å pakke ulike typer informasjon på optisk lagringsenhet. Lyd, data, video og bilder.

Codec: Komprimeringsmåte for videosignal til fil og avspilling.

Color depth: Fargedybde. Antall bit som brukes for å representere en pixel farge. En fargedybde på 8bit gir 256 farger, 16 gir 65536 (65K, High color). 24 bit gir 16,7 millioner nyanser (True color).

Color model: Fargemodell. Numerisk beskrivelse av farge og lys. De vanligste i dataverden er RGB, CMYK og HSB.

Color palette: Fargepalett. En oppsetning av farger som velges for bruk fra en større mengde data. En vanlig palett er 256 farger som har blitt valgt ut blant 16,7 millioner nyanser. Hvis to bilder med forskjellig palett vises på skjermen samtidig blir ofte resultatet merkelige fargeskiftninger på skjermen.

Complemetary color: Komplementfarge / motsatsfarge. For eksempel er komplementfargene til cyan, magenta og gul de tre fargene rød, grønn og blå. Blandes to komplementfarger blir resultatet hvit.

Contrast: Forskjellen mellom et bildes lys og mørke. Høy kontrast gir skarpe overganger. Lav kontrast gir myke overganger.

Cyperspace: Et ord oppfunnet av science-fiction forfatteren WilliamGibson, for å beskrive et altomfattende computernetverk i fremtiden. Nå brukes ordet ofte om hele den verden som finnes på Internett. Ordet er temmeligt difust, og blir også brukt i forbindelse med virtual reality-teknikker.

D
DAB: Digital Audio Broadcasting. Digital utsendelse av radiosignal.

DAC eller D/A: Digital to Analog Converter. Konvertering av digitale signal til analoge.

DAK: Dataassistert konstruksjon.

DAP: Dataassistert produksjon.

DAT: Digital Audio Tape. Opprinnelig et digitalt lagringsmedium for lyd, men har også blitt svært populært for sikkerhetskopiering av datafiler.

Databuffer: Metode for mellomlagring av data. Blir som regel definert i Config.sys eller i Windows når man definerer virtuelt minne.

DCC: Digital Compact Cassette. Digitalt lagringsmedium for lyd, kompatibelt med vanlige lydkassetter.

DCT: Discrete Cosine Transform. Kompresjonsteknikk for bilder. (Se også JPEG.)

Defragmentering: Metode for å sortere filene på et lagringsmedium korrekt etter hverandre. Nødvendig å gjøre før opptak av video til harddisk.

DCS-1800: Europeisk mobiltelefonitjeneste. Tilsvarer GSM, men opererer i et annet frekvensområde, 1.800 MHz.

DECT: Digital European Cordless Telecommunication. Europeisk standard for trådløse telefoner.

DeskTop Video: Samlingsnavn for å redigere videosekvenser på datamaskin i steden for med tradisjonelt utstyr.

DNS: En forkortelse for Domain Name System. DNS oversetter Internet IP-nummer til ord og bokstaver, som er letter å skrive og huske. Konverteringen av nummer og tekst virker begge veier.

Download: Hente en fil til sin egen computer fra en annen computer.

DIB: Device Independent Bitmap. Punktgrafikk format i Windows.

Digital lyd: Kodet tallinformasjon som kan tydes av en datamaskin. Digital lyd kan være enten analog lyd som er spilt inn ved hjelp av en ADC, MIDI eller lyd som er komponert ved hjelp av FM- synthesizer.

Digital video: Videobildeinformasjon som er lagret numerisk format. Den blir ofte lagret i komprimert form ettersom digital videoinformasjon trenger stor lagringspalss.

Distortion: Lydforvrengning.

DSS: Dolby Surround Sound. System for koding og dekoding av retningsinformasjon i stereolyd for film og video. 1 til 5 tilleggskanaler gjenskapes i et 3D lydbilde.

DMA: Direct Memory Access.

Daughterboard: Datterkort. Tilleggskort for installasjon på et eksisterende. For eksempel kan man installere et kort for tilleggsfunksjoner på et lydkort.

DTR: Data Transfer Rate. Overføringshastighet mellom enheter. Antall byte informasjon en enhet kan sende til en enhet per sekund. For CD-ROM er normal DTR 150 KB per sekund, dobbel er 300 KB per sekund, osv.

DPI: Dots Per Inch. Angir antall punkter per tomme i et bilde.

Driver/Driverrutine: Programvare som styrer kommunikasjon mot en ytre enhet. For eksempel skjerm, skriver osv.

DSP: Digital Signal Processor. Prosessor som behandler lyd på lydkortet.

DTMF: Dual Tone Multi Frequency. Tonesignallering fra for eksempel tastafon.

DVI: Digital Video Interactive.

E
ECC: Error Correction Code. (Se også Feilkorrigeringskode.)

EDC: Error Detection Code. Kode som brukes for å se om avlesingen har vært korrekt. (Se også Feilkorrigeringskode.)

ESPRIT: EU's forskningsprogram for informasjonsteknologi. Også kalt INFO2000

Ekstern enhet: En enhet som tilkobles datamaskinen. Dette kan være skjerm, skriver osv.

ETSI: European Telecommunications Standards Institute. Organ for standardisering med medlemmer fra teleoperatører, brukerorganisasjoner, utstyrsleverandører, forskning, myndigheter og flere.

E-mail: Adresserte meldinger og brev, som sendes elektronisk. Avsender velger hvem som skal være mottager.

Export: Prossesen med å overføre en gitt mengde data fra et program til et annet.

F
Feilkorrigeringskode: Kode som brukes for å kunne rette opp feil i overførte eller avleste data. (Se også ECC, EDC og CIRC.)

FM- synthesizer: Frekvensmodulering. Teknikk for å etterlikne musikkinstrumenter ved å benytte datagenererte toner.

Field: Et halvt videobilde. To fields utgjør et frame.

FAQ: Frequently Asked Questions. FAQ'en gir svar på alle de vanligste spørsmål om et valgt tema.

Finger: En Internet service som kan finne ut av om en bestemt person er på Internett. Kan også finne e-mail adresser.

Fritekstsøking: Se WAIS.

Fractal compression: Relativt ny teknikk for bildekomprimering. resultatet blir en ekstremt krafit kompresjon uten, eller med lite, kvalitetstap.

Frame: Ett bilde i video og animasjonsekvenser.

Frame buffer: Et avsatt område i minne for å kunne bygge opp et bilde før det vises.

Frame rate: Antall bilder pr sekund i en video eller animasjonssekvens.

Framegrab: Digitalisering av en frame fra video eller animasjon. Brukes for eksempel når man kopierer inn video til datamaskinen.

FPS: Frames Per Second.

Frequency: Frekvens. Måles i Hz (hertz). Angir svingninger per sekund. Hvis en bie slår med vingene 200 ganger per sekund, er frekvensen 200Hz.

Frequency respons: Frekvenssvar. Den mengde som lyden skal gjenskapes i. En CD-ROM skal gjenskape fra 20 Hz til 20.000 Hz.

Full motion video: Digital video ved full oppløsning, hastighet og farge. (768 x 576, 25 bilder pr sekund og 16,7 millioner farger i PAL).

Full screen video: Fullskjermmodus video. Video som fyller hele skjermen, ikke bare deler av den.

FTP: File Transfer Protocol. Filoverførsels-protokol. Grensesnitt mellom to computere når man utveksler filer.

Filter: Hjelpemiddel i ulike bildebehandlingsprogrammer for å skape effekter. For eksempel vil filteret "Blur" jevne ut forskjeller mellom nærliggende piksler, noe som vil gi bildet mer diffust.

G
Grafikkaksellerator: Skjermkort som inneholder egen prosessor for overføring av grafikk til skjerm.

Gateway: Enhet som knytter sammen to nettverk av forskjellige typer.

Grafikkfil: En fil med data som består av vektorgrafikk. Vektorgrafikk har ingen grunnkomponenter som pixel, men er i steden linjer mellom punkter eller fyllinger mellom linjer.

GSM: Global System for Mobile communications. Europeisk digital mobiltelefonistandard, som nå er etablert i over 100 land.

Gateway: En computer eller et program som oversetter fra en protokol til en annen.

Gopher: Program for hurtigt surfing rundt på nettet. Og skaffe informasjon om mange ting uten å kjenne kildene.

Greytone: Gråtoneskala. For et bilde innebærer det vanligvis 254 gråtoner pluss svart og hvit. Altså 256 nyanser i alt.

Grønt nummer: Tjeneste hvor mottakeren av samtalen betaler. Numrene for denne tjenesten er 800-serien.

H
Hardware Codec: Kort med egen prossesor for komprimering av digital video.

HDSL, SDSL og VDSL: Alle har samme formål - høy hastighet, men egner seg til forskjellig bruk. Det gjenstår standardiseringer og videre utvikling før disse teknologiene vil være tilgjengelige for vanlige brukere. Alfanummer - UPT Universal Personal Telecommunication. Tjeneste hvor man har ett nummer som kan brukes i flere nett, slik at man kan nås på samme nummer uansett hvilket nett man er koblet til.

Homepage: Den første siden man kommer til når man går til et bestemt sted på Internett.

HTML: Hypertext Markup Language. Srpåket som dokumenter blir skrevet i på World Wide Web. HTML er en SGML appliksjon.

HTTP: Hypertext Transport Protokol. Er den protokollen som brukes for å styre kommunikasjonen mellom en WWW-server og en WWW-browser.

HI8: Mer høyoppløselig versjon av Video8. HI8 arbeider med supervideosignal.

HI Color: 16 bit farge. Gir 65.536 (65K) farger.

High Sierra: ISO 9660. Metode for å lagre til CD-ROM på slik at DOS kan lese den.

Høyoppløsning: Grafikk med stor DPI. Brukes for å fremme kvaliteten. Det menneskelige øye kan registrere ca. 16 millioner samtidige farger. (Se også SVGA og 16-bit.)

I
Import: Prossesen med å overføre data fra et program til et annet.

Indeksert farge: Et indeksert fargebilde gjengis med pixel som består av fire biter (16 farger) eller åtte biter (256 farger)

INMARSAT: International Maritime Satellite Organisation. Teleoperatør som binder sammen bærbare terminaler og telefoner, telex og dataterminaler via satellitter i stasjonære baner. Benyttes i skip, fly og på land.

Interlaced: Skjermbildet tegnes i to omganger. Først i ujevne linjer, deretter i jevne. Gir ofte et flimrende bilde. Indeo: Intels codec for video.

Interaktiv Video: Videoplater styrt av datamaskin. De har valgmuligheter. (Se også interaktivitet)

Intern enhet: En komponent som sitter fastmontert i datamaskinen. For eksempel et lydkort.

IP: Internet Protocol. Standard som bestemmer hvordan data blir transportert via de kommunikasjonslinjer som inngår i Internett.

IP-telefoni: Brukes om telefoni over internett.

IRQ: Adressekoder i maskinen for å kunne kommunisere med interne enheter.

ISDN: Integrated Services Digital Network. En internasjonal kommunikasjonsstandard for å sende lyd, video og data over digitale telefonlinjer. ISDN trenger spesielle linjer og digitale tilknytninger. Hastigheten på én linje 64 Kbps. Det vanlige er at det installeres to linjer, kalt B-kanaler, og en D-kanal til styring. En linje kan benyttes for tale og en annen til data, eller begge kan benyttes til data for 128 Kbps hastighet. De færreste internettleverandørene i Norge støtter bruk av det siste.

ISVR: Intels Smart Video Recorder. Capture kort med en prosessor som kan ta opp og lagre film mens den spiles av til datamaskinen.

ISO-9660: Standard for lagring på CD-ROM plate. (Se også High Sierra)

J
JPEG: Joint Photographic Expert Group. Codec som hovedsakelig benyttes til stillbilder. Navnet stammer fra en gruppe underlagt ISO, som arbeider med bildekompresjon. Filene har ofte etternavn .JPG.

Jukebox/CD-Rack: Med dette kan man legge inn flere CD'er og skifte mellom disse.

K
Kodak Photo CD: CD-plate som kan lagre vanlige fotografier i komprimert format. For å vise disse må du ha en multisession-kompatibel CD-spiller. De fleste CD-spillere er i dag kompatible med dette formatet.

Komprimering: Metoder for å redusere størrelsen på filer. (Se også JPEG.)

Kontrast: Intervallet mellom et bildes lyseste og mørkeste punkt.

Konsentrator: Enhet som samler flere linjer eller kanaler på ett overføringsmedium på en måte som gjør at de enkelte kanalene kan være aktive samtidig. For eksempel samler ofte internettleverandører flere modemforbindelser i én rask linje ut mot internett.

Konvertering: Prosessen med å gjøre om et filformat til et annet.

Klient: Klient er en computer som er tilsluttet et nett og kan anmode om data fra en server

Key Color: En farge eller en farge gruppe som er gjort gjennomsiktig for annen informasjom.

L
Laservision: Philips standard for videoplater.

Lumakey: Et ønsket nivå av lys for å kunne la andre sekvenser lyse igjennom for ekempel en videosekvens.

Luminans: Lysstyrke i et videosignal. Betegnes som Y.

LZW: Form for kompresjon av digitale bilder. Brukes ofte i forbindelse med filformatet TIF. Taper sjelden bildekvalitet.

LPI: Linjer pr tomme. Enhet for detaljrikdom hos en skriver for rasterte bilder.

Listserv: Program som automatisk reagerer på en e-mail. Listserv brukes bl.a. til å styre abonnementer på mailing lister.

M
Mask: Brukes for å kunne redigere valgt bildeområde og spare resten.

MAC: Multiplexed Analogue Components. Sendesystemer for europeiske satellittkanaler. D-MAC og D2-MAC for dagens TV som er PAL. HD-MAC for HDTV. PAL og HDTV er standarder for fjernsynskringkasting.

Mailing lister: En interessegruppe som kommuniserer gjennom e-mail.

MCI: Media Control Interface. En metode som blir brukt i Windows for å kunne bruke flere multimedia-komponenter samtidig.

MIDI: Musical Instrument Digital Interface. Tilkobling og standard for mange instrumenter som kan kobles til en datamaskin. Filer lagret i MID-format kan brukes over et vidt spekter av maskintyper. Filene blir lagret som en serie datagenererte instruksjoner.

M-JPEG: Komprimering av videosekvenser der hvert bilde blir behandlet for seg.

Morphing: Gradvis kombinering av to eller flere bilder. Blir ofte brukt i film og reklame. Resultatet av morphingen blir en filmsekvens fremstilt av stillbilder.

MPEG/MPEG II: Motion Picture Expert Group. gruppe som arbeider med hvordan videofiler skal komprimeres og lagres. MPEG står for konsumentkvalitet. MPEGII står for sendekvalitet på video. Standard for lagring og komprimering av video filer. MPG filer. Et MPG-kort vil gi fullskjermmodus.

MPU-401 Grensesnitt: Midistandard for de fleste MIDI-instrument.

MT-32: Midistandard for de fleste MIDI-instrument.

MTBF: Mean Time Between Failure. Gjennomsnittstiden mellom hver feil på en enhet.

Multisession: CD-ROM-spiller som kan lese CD-ROM plater etter det er tilført nye lagringer på den. For eksempel Kodak Photo CD.

Multisync: Definisjon på skjermer som kan vise signal med forskjellige frekvenser.

Multi timbral: Metode for å la instrumentgjengivelsen bli bedre enn med FM-synthesizer.

Multi-voice: FM-synthesizer mulighet for å kunne etterligne musikkinstrument. (Se også FM-synthesizer.)

N
Newsgroup: Består av forskjellige konferanser, hvor man kan sende inne spørgsmål.

Node: Et koblingspunkt, tilknytningspunkt eller svitsjepunkt i telenettverk.Jevnfør med at “node” i datanettverk beskriver et punkt hvor en enhet er tilknyttet nettet.

Non Interlaced: Skjermbildet oppdateres fullstendig i hver omgang. Gir et skjermbilde uten flimmer.

NICAM: Near Instantaneos Companding and Multiplex. Definisjon på digitalt overføringssystem i TV-signalet.

NTSC: National Television Systems Committee. Standard for TV-systemene i Amerika (unntatt Argentina) og Japan.

NNTP: Network News Transport Protocol er en utvidelse av TCP/IP-protocol på en slik måte at Newsgroup-servere kan hente Newsgroup post hos hverandre.

O
OCR: Optical Character Recgonition. Oversettelse av tekst i blideformat til tekst.

Optisk lagringsenhet: (Se CD-ROM.)

Originering: Tjeneste hvor en samtale fra en abonnent hos en teleoperatør føres over til en annen operatørs nett. Sett fra abonnentens teloperatør kalles dette originering og gjøres ved å benytte et prefiks. Ett eksempel er når en kunde av Telenor vil ringe utenlands gjennom Telias nett. Telenor vil ta betalt for transporten fra abonnentens telefontilknytning til Telias nett, Telia vil fakturere kunden for samtalen videre i sitt nett.

Overlay: Teknikk for å legge datainformasjon over en videosekvens.

Overscan: Bildet vises helt ut til kantene på en skjerm.

Oversampling: Metode for å fjerne uønsket lyd for å bedre kvaliteten.

P
PAL: Phase Alternating Lines. Standard for TV-systemene i Vest-Europa (unntatt Frankrike), Australia og de fleste land i Asia.

Palett: Fargekoden i for eksempel et videoframe eller bilde. Palletter må stemme overens for å kunne kjøre sammen to videoer. Paletter kan konverteres.

Pakke: Et stykke data som overføres i et pakkesvitjet nettverk. Et vesentlig trekk ved en pakke er at den inneholder måladressen i tillegg til data.

PCM: Teknikk for konvertering av analog audio lyd til CD digital audio.

Philips: Oppfinnere av CD-teknologien.

Phono-kabel: Kabel for tilkobling av eksterne enheter som har med lyd og videosignal å gjøre.

Piksel: En piksel utgjør den minst mulige oppnådde enhet i et digitalt bilde.

Prefiks: Forvalgskode som abonnenten kan benytte til å velge en tjeneste fra annen operatør. Prefiksene som er tildelt er på fire siffer og starter med 15.

Premastering: Prosess som sorterer de dataene som skal ligge på en CD-master. Denne prosessen foregår før produksjonen av CD-plater kan starte.

Proxy file: En lavoppløst kopi av et digitalt bilde. Brukes for å minske ressurskravet til maskinen.

Public Domain: Program eller en fil som ikke er copyright beskyttet. Alle kan kopiere og bruke det lovlig.

px64 eller H.261: Standard for videotelefoni.

PSTN: Public Switched Telephone Network. Betyr rett og slett offentlig tilgjengelig telenett.

Q
Qsound: Metode for å skape 3D-lyd. Finnes i de fleste stereo 16-bit lydkort.

Quick Time: Avspillingsprogram for video og animasjoner til Macintosh og Windows. Støtter formater som MPG, AVI, FLI og FLC.

R
Rastering: Blanding og endring av farger. Skaper mer realistiske bilder ved hjelp av skygger og spesialeffekter.

Raster: Mønster bestående av en rekke små punkter, som er skapt ved dithering.

RCTC: Rewritable Consumer Time Code. Tidskode system for Video 8.

Resolution: Oppløsning. Bestemmes av størrelsen hos bildets minste element, pixel eller dots. Jo mindre punkter, desto flere pr arealområde er lik høyere detaljrikdom. Enheter for oppløsning kan være for eksempel DPI, LPI eller PPI.

RGB: Red Green Blue. Definisjon på bildesignal som er blitt kodet separat i basisfargene.

RIFF: Resource Interchange File Format. Filformat der animasjon, grafikk og lyd kan lagres sammen.

RLE: Run Length Encoding. Microsoft's codec for signal fra video med mindre enn 256 farger.

Ruter: Enhet som knytter sammen to nettverk og som kan filtrere og videresende trafikk ut fra gitte kriterier.

S
Samtrafikk: Utveksling av teletjenester mellom teleoperatører. Krever fysisk og logisk sammenknytning av telenettene. Operatørene gjør avtaler seg i mellom om pris og andre betingelser for å benytte hverandres kapasitet. Slike avtaler er en betingelse for at kunder hos forskjellige operatører kan kommunisere med hverandre, for eksempel at man kan ringe en kunde av Telenor fra en mobiltelefon med Netcom-abonnement.

Sampling: En del av prosessen med å bruke ADC til datamaskin.

Samplingshastighet: Hastigheten på opptak av lyd til datamaskin. Måles i kHz. det vanlige er 11 kHz, 22 Khz og 44 Khz.

Saturation: Fragemettelse. Graden av renhet hos en farge. Høy fargemetthet gir en sterk og intensiv farge.

Scanner: Fysisk enhet som kan overføre bilder og dokumenter fra papir til computer. Scannes tekst kan man benytte gjenkjennelsesprogram for å en tekstfil (se OCR).

Script language: Et programmeringsspråg som blant annet brukes i forbindelse med utveksling av data mellom WWW og databaser. Med dette kan man skrive scripts (makroer) for å automatisere visse funksjoner.

Server: Program som gjør det mulig å sende informasjon til klienten. Utfører en handling for et annet program eller en annen server som i et slik tilfelle kalles klienten. Begrepet kan også referere til den computerplattformen hvor server-software er installeret.

SGML: Standard Generalised Markup Language. Et språk, som beskriver forskellige dokumenttypers generelle struktur.

Shareware: Programmer som kan distribueres fritt og prøves. Hvis man liker programmet har man mulighet for å registrere og betale et som regel ganske beskjedent beløp.

Snailmail: Betegnelse for de vanlig postgang.

SQL: Structured Query Language. En programmeringsspråk til relasjonsdatabaser som er spesielt utviklet til kommunikasjon mellom klienter og servere. Språket er defacto-standard, men er ikke alltid komptibelt mellom forsklellige SQL-produkter.

SCSI: Small Computer System Interface. Intern kontrollenhet som det kan kobles flere enheter til. Det vanligste er opp til 7.

SCSI-port: Kontakt på et SCSI-kort.

SCSI-2: Nyutviklet system for SCSI-teknologien. Gir en raskere overføringshastighet.

SECAM: Standard for TV-systemene i Frankrike, Øst-Europa og Argentina.

SFA: Still Frame Audio. Metode for å tilegne lyd og lagre dem sammen med stillbilder.

Skalering: Forandring på størrelse av bildet.

SMPTE Time Code: System for merking av tidskode i video. Hvert enkelt bilde får sin egen identitet.

SS: Sampled Servo. Formatet for fysisk magnetiske optiske plater.

Sound Blaster-kompatibel: Definisjon på at enheten kan brukes sammen med programmer skrevet for Sound Blaster.

Svitsj: I daglig tale brukes ofte ‘telefonsentral’. En svitsj er en enhet med flere innganger og utganger som på en kontrollert måte kan transportere signaler fra en vilkårlig inngang til en vilkårlig utgang. I analoge svitsjer settes det opp en fysisk forbindelse mellom innganger og utganger, mens i en digital svitsj flyttes signaler eller samtaler fra inngang til utgang uten fysisk signalvei.

SVGA: Definisjon på alle grafikkmodus høyere enn 640 x 480 og 256 farger.

S-VHS: VHS sitt format av S-video.

S-video: Videoformat der luminans og krominansdelen av signalet overføres separat.

Synkronisering: Overføringsmetode hvor mottaker og sender er tidssynkroniserte.

T
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Samling kommunikasjonsprotokoller benyttet på internett, men også i mange lokale og andre datanettverk.

Teleoperatør: Tilbyder av offentlig tilgjengelige teletjenester.

Telnet: Terminalemuleringsprotokoll, eller et terminalemuleringsprogram basert på telnet-protokollen. Telnet gir mulighet for oppkobling på UNIX-maskiner.

Terminering: Når en kunde hos en teleoperatør ringer en kunde av en annen operatør, termineres samtalen i dennes telenett. Om en kunde av Telia ringer en kunde av Tele2 termineres samtalen i nettet til Tele2, som fakturerer Telia for dette.

Tidskode: Nøyaktig plassering av enkeltbilder på videobånd.

TIFF: Tagged Image File Format. Punktgrafikk-format for å behandle og lagre høykvalitets bilder.

Transportnett: Nettverk for fysisk kommunikasjon og de nødvendige logiske funksjonene for ruting av trafikken. Videreflytting

Transittering: Når en teleoperatør “frakter” en samtale fra en annen operatørs telenett gjennom sitt eget nett.

Tilknytningspunkt: Punktet hvor to teleoperatørers nett er koblet sammen.

True Color: 16,7 millioner fargenyanser. 24-bit farge.

U
U-Matic: Format for redigering og lagring av profesjonell video.

Underscan: Skjermbildet bruker ikke hele skjermen.

UNIX: Operativsystem. Det finnes flere forskellige UNIX systemer hvor kommandoene kan være forskellig fra system til system. DSR's www-server er en UNIX-maskin.

Upload: Overføre en fil fra egen computer til en annen.

URL: Uniform Resourse Locator. Kan betraktes som adressen til en fil på World Wide Web. En URL inkluderer protokollen for filen, domenenavnet på computersystemet, hvor filen ligger og filnavnet.

V
VHS: Video Home System. Amatørvideoformat utviklet av JVC.

VGA-skjerm: Definerer en oppløsning på 640 x 480 med 16 farger.

VGA-kort: Skjermkort for å bringe signalet til skjermen.

Video-RAM: Skjermhukommelse. Et skjermkort krever minst 1 MB Video-RAM for å kunne vise 256 farger. (Se også VRAM)

Video 8: Amatørvideoformat utviklet av Sony.

Video decoder: Konverterer analog video til digital.

Video encoder: Konverterer digital video til analog.

VISCA: Standardprotokoll for å kontrollere eksterne videokilder til en datamaskin.

VITC: Vertical Interval Time Code. Tidskodesystem for VHS.

V-LAN: Video Local Area Network. Nettverk for å styre flere videoenheter samtidig.

VPN: Virtual Private Network. Tjeneste hvor forbindelser gjennom operatørens nett fremstår som lokalt eller privat nettverk. Benyttes for eksempel til å knytte sammen avdelingskontorer.

VRAM: Minnebrikker beregnet for høyhastighetsbehandling av grafikk. Kombineres som regel med grafikkaksellerator.

W
WORM: Write Once Read Many. Metode for optiske lagringsenheter som tillater å skrive til enheten, men ikke å slette.

WAIS: Wide Area Information Server. Serveren bruker WAIS for å indeksere store teksfiler, slik at man kan søke gjennom dem.WAIS brukes ofte til å finne og hente dokumenter i allerede indekserte databaser. Det er dette man kalker fritekstsøkning.

WWW: World Wide Web. WWW er den vanligste standarden på Internett, en sammensetning av computere, der alle bruker hypertekst mellom filer, tekster, lyd og billeder.

Y
Y/C: Videosignal med separat farge og bildeinformasjon.
Y = lysstyrke (Luminans)
C = fargedata (Chrominans)

YUV: Videosignal der Y bærer lysstyrkeinformasjon og U og V fargedata.

X
X.400: CCITT-standardprotokollen for verdensomspennende utveksling av elektronisk post.

Xwindows: For UNIX-computere. Samme som Windows er for en PC.